Telaranea (Telaranea) praenitens var. dentifolia J. J. Engel & G. L. Merr.