Bactrospora jenikii (Vezda) Egea & Torrente

Order: Arthoniales
Classification: Fungi : Ascomycota : Arthoniomycetes : Arthoniales : Roccellaceae
Author(s): (Vezda) Egea & Torrente
BHL website search: Search website
EoL website search: Search website
GBIF website search: Search website