Kurzia hippuroides var. ornata J. J. Engel & G. L. Merr.